Referat fra Generalforsamling i Furkunst.dk for året 2020

ref. Ellen Bye Jensen

Generalforsamling d. 9.okt. 2021 Regitzes Minde

Indkaldelse til Generalforsamling for året 2020 i Furkunst.dk

Hermed indkaldes der ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i foreningen furkunst.dk

Grundet COVID-epidemien afholdes  generalforsamlingen her i efteråret.

Vi mødes lørdag den 9. oktober  kl. 14-16 på Regitzes Minde Søndergårdevej 17, Fur.

Dagsorden:

Inge Lise Larsen byder velkommen

En rettelse i forhold til sammensætning af bestyrelsen. i periodens forløb udgik Jette Rosenberg af personlige grunde af bestyrelsen. Pia Frøslev trådte ind fra suppleantpost. Jette Rosenberg ville være på valg i 2022. Dermed er Pia Frøslev på valg i samme år. 

1) valg af dirigent: Lars Henning Andersen

Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Formandens beretning vedhæftes referatet .

2) Dirigenten(LHA)  har følgende forespørgsler:

 A) Der er få udstillere i Havnegalleriet . Flere udstillere efterlyses til havnegalleriet

Der kommer udstillere ind både udefra og udstiller(ILL) Havnegalleriet trænger til renovering udvendig og indvendig. Vi er i gang med at søge fondsmidler til projektet.

Det må forventes at det vil gøre huset mere attraktivt atudstille i.

B) Fisk? Hvem maler dem? Er der andre end LHA? Ja, der er andre kunstnere der maler fisk. Vi skal holde fasti traditionen. Vi har stadig flere fisk, der kan males på, hvis nogen er interesserede. Henvendelse til Inge Lise Larsen

C)Fur brochuren? Hvem læser den og hvem deler den ud.? Der er i alle små butikker og gallerier stor efterspørgsel på den fysiske brochure. De skal tilbydes besøgende ellers ved folk ikke, at der findes en brochure i fysisk form.

  1. Regnskabsaflæggelse

Kasserer Ute Wagner orienterer om Egons fravær(sygdom)

På grund af manglende fællesarrangementer på Fur under COVID- epidemien får Fur Kunst ingen tilskud fra FFF, (Furs Forenende Foreninger) derfor mangler vi ca. 8000, kr, som vi i tidligere år har modtaget for frivillig  indsats til disse arrangementer.

  1. Ingen bemærkning til regnskab (generalforsamlingen blev præsenteret for en papirkopi af regnskabet på grund af Egons Rasmussens (regnskabsførers) fravær) .
  2. Behandling af indkomne forslag.

FurKunst har nu eksisteret i en årrække med flere gode traditioner. Det er nu tid til at tænke over i hvilken retning foreningen i fremtiden skal udvikle sig. Ellen Bye Jensen orienterede om nye initiativer i Skive Kommune.

Der er opstået en række nye kunstinitiativer, som vi i FurKunst gerne vil invitere til samarbejde med. I Grønning er i år åbnet et nyt udstillingssted ”Kunst i Grønning”. D. 28.september var der stiftende generalforsamling i ”Kunst- og Kulturprojektet, Perron-Perron i den tidligere banegård i Skive. Rundt om i hele kommunen er der en række kunstprojekter, som har eksisteret i flere år. Vi vil arbejde på at åbne FurKunst og Fur for fælles initiativer og projekter med udefrakommende og udbrede FurKunsts arbejde bredere.

  1. Fastsættelse af kontingent for 2022 Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret 150, kr.Vedtages.
  2. Godkendelse af budget. I budget for 2020 var der i udgangspunkt budgetteret med et underskud på gr. a. forventede udgifter til renovering af Havnegalleriet og manglende indtægter fra FFF.

Det mødte en del kritik på sidste års generalforsamling. Renoveringen af Havnegallerieterendnu ikke effektueret, så i 2021 budgetteres igen med overskud . Finansiering af renovering skal på plads i indeværende år.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter-

Lasse Højgaard modtager ikke genvalg. Lasse slutter sin indsats i FurKunst bestyrelsen efter 10 år. Lasse var ikke stede, men formand Inge Lise Larsen takkede for indsatsen og læste et indlæg op, som Lasse havde sendt. Lasse vil forsat være aktiv i FurKunst efter sin udtræden af bestyrelsen, b.la. med hjælp til design af FurKunst-brochuren og diverse fonds-ansøgninger.

  1. Foruden Lasse var Ea Fuur, Ute Wagner på valg. De modtog begge genvalg. Pia Frøslev indtrådte i bestyrelsen efter Jette Rosenberg. Pia har siddet som suppleant og vil være på valg i bestyrelsen i 2022.

Nyvalgt i bestyrelsen er Søren Ipland.

Som suppleanter er genvalgt, Marianne Beckmann og som nyvalgt suppleant Vivi Antonia Mikkelsen.

  1. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. Valgt er Lars Mortensen som revisor og som suppleant Gorm Wæhrens.
  2. Evt. Jette Herne foreslår som en ny ide at Fur-englene i år når de har stået i adventstiden rundt  langs vejene samles i en procession lige før jul oppe ved kirken. Under evt. kan ikke vedtages nye punkter, men bred opbakning til at det var et godt forslag.
  1. Udlodning af donerede gaver sker i år kun blandt de fremmødte.

Der var udlodning af udelukkende donerede gaver i år på grund af den pressede økonomi i 2020.

Undtagelsesvis blev der derfor i år kun udloddet mellem de fremmødte. Næste år vender vi tilbage til udlodning blandt alle betalende medlemmer og at indkøbe kunstværker til udlodning.

Kontingent for 2022: 150,00 kan efter 1.januar fortsat betales over netbank 8510 0007231458 eller MobilePay 34771 .

 

 

Formandens beretning 2020

 

Kort overordnet hvad der har præget 2020.

året har generelt vært et særpræget år. Der er ikke noget, der har været som de foregående. Det har til tider været svært at navigere, vi skulle jo planlægge, men samtidig være parat til at aflyse.

Heldigvis kunne vi lige nå at afholde generalforsamling den 7. marts, inden alt blev lukket ned.

Ferie for alle:

Som nævnt på sidste generalforsamling deltog vi i 2020 i Ferie for Alle.

Det var også lagt op til at det igen skulle være en del af 2021.

Det blev en aflysning, det er jo ellers en god anledning til at få noget opmærksomhed på Fur Kunst. Vi ved der bliver arbejdet på 2022.

 

Udgivelse af brochurer.

Også i 2020 har der været god tilslutning til brochuren. Den blev uddelt i Herning og den blev uddelt i påskepakken til alle husstande.

Den bliver godt modtaget af turisterne. Den findes hele året i brugsen og i diverse forretninger og gallerier.

Vi har haft lidt drøftelse med turistkontoret, da vi oplever den ikke automatisk bliver foreslået der.

 

Fur Havnegalleri.

Havnegalleriet har stået tomt en stor del af 2020. flere udlejninger blev aflyst på grund af corona.

Det har tidligere år af og til været lejet ud enkelte weekender hen over sommeren. Flere af disse blev aflyst.

Der var jo ikke de vanlige arrangementer på havnen. Det var også en årsag til aflysningerne.

 

Fiskene:

Fiskene er stadig et stort samtale emne og anledning til mange spørgsmål blandt turisterne. Der var en del, der deltog i fiske konkurrencen. Og glæden var stor, når de blev ringet op med besked om gevinst.

Gevinsterne var sponsoreret af Fur brugs og bestod dels af fur øl og sports cola.

I 2020 var der kun få fisk, der måtte på værksted til reparation. Fiskene nød godt af at der hverken var Fur rundt eller Muslingedag. Så noget godt var der ved disse aflysninger.

Der er stadig fiske skabeloner, der venter på dekoration, så hvis der er nogle, der har lyst til at male, må I endelig sige til.

 

Sommerudsstilling:

Udstillingen 2020 måtte vi aflyse ferniseringen. På trods af denne aflysning, var den godt besøgt. Der var 971 personer, der var inde og se den.

Vi havde besluttet af afholde udstillingen kun for medlemmer af Fur Kunst  og ikke af en ekstern kunstner som deltager. Dette på baggrund af kritik af for lidt plads til medlemmerne.

Der var 21 medlemmer der deltog i udstillingen.

Vi havde som tidligere fået mange sponsor gaver, vi havde dog lidt drøftelse af hvordan det skulle foregå, vi skulle jo passe på smidte.

Vi var også i stand til at afholde kirkekoncert. Det var AROS Duo fra Århus, der spillede.

Det var dog en skrabet udgave, da vi kun måtte være 40 personer i kirken.

Vi havde aftalt med musikerne, at deres honorar var halvdelen af entre indtægten. Det var en dejlig oplevelse og vi vil gerne takke Fur menighedsråd for samarbejdet med Fur Kunst i forhold til den tradition.

Det har jo også være en tradition, at der skulle være en sommerfest som afslutning på udstillingen. Den fest måtte vi desværre aflyse.

 

Kunstprojekt:

Vi har gennem 2020 arbejdet for et kunst projekt.

Som I forhåbentlig har set, lykkedes det os at skaffe nogle fondsmidler fra 3 forskellige fonde til de 4 flotte fossilfisk.

Vi ville gerne skabe en sammenhæng mellem fortællingen om Furs fossiler og FurKunst-fiskene der står rundt på øen.

I samarbejde med kunstneren Poul E. Nielsen lykkedes det at få dem færdige og opstillede.

Vi havde nogle drøftelser om den rette placering. Vi måtte også lige omplacere en af den.

Vi kunne ikke placere den fisk, der skal stå ved museet på grund ombygning, Den bliver flyttet til museet ved den endelige indvielse.

Vi lavede en lille ceremoni ved havnen, da de blev opsat.

 

Cafe aften:

Det har desværre ikke været muligt af afholde cafe aften i 2020. Dette er vi jo kede af. Vi mangler nogle gode hyggelige aftner i samvær med hinanden.

 

Opgaver der pt. er i gang:

Der er jo flere opgaver i 2021 som jo allerede er overstået. Det vil jeg dog komme nærmere ind på næste gang, vi har generalforsamling. Der er jo kun et halv år til.

Vi har fået tilbud på renovering af Havnegalleriet. Det kræver en gennemgribende omgang, hvis ikke det skal falde helt fra hinanden.

Vi er i gang med at søge midler til dette. Vi har allerede fået tildelt en trediedelt af beløbet.

Vi vil afholde cafe aften her sidst i oktober.

Vi har drøftet tiltag til at udbrede Fur Kunst ud i bredere kredse uden for øen. Evt samarbejde med andre kunst foreninger.

 

Bestyrelsen:

jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Det har været lidt et turbulent år i forhold afholdelse af møder. Der har været skriverier og telefon samtaler, da vi i lange perioder ikke kunne møde fysisk. Det håber vi er slut nu.

Jette Rosenberg forlod bestyrelsen i foråret af personlig grunde. Cirkeline indtrådte i hendes sted.

Ole Meyer på H.C. Andersen kunstudstilling

Jeg skal hermed meddele, at jeg har fået to skulpturer optaget på H.C. Andersen festivalens censurerede kunstudstilling.
Udstillingen finder sted i :
Kunstbygningen Filosoffen
Filosofgangen 3
5000 Odense C
Udstillingen åbner søndag den 22. aug. 2021 kl. 11.

Nr. 1. Eventyret om Klodshans.

Klodshans på blå ged med gyldne gænger.

Nr. 2. Elverhøj.

Mit navn er Sten med de fire røde ben, 
og jeg taler firbenesprog.

Venlig hilsen
Ole Mejer
Vestergade 22
7600 Struer.
Tlf 30297507

Sommer adresse er også.
Nr. Madsbadvej 22
7884 Fur

Fur Havnegalleri

Kære medlemmer

Udnyt dit medlemskab af furkunst.dk med en enestående mulighed for at leje et udstillingslokale (eller to) på øens absolut mest hotte plads, nemlig havnefronten, til en meget favorabel pris.

Du er kunstner eller kunsthåndværker og udstiller dine egne værker ved at leje lokale for en dagspris á 100 kroner pr. rum. Her er ophængningsskinner med tilhørende kroge. Andet udstillingsinventar som fx borde, staffelier, evt. duge m.m. medbringer du selv, ligesom det også er dig, der sørger for at få ”butikken” passet i åbningstiden. Du er sikret en konstant trafik af folk omkring din udstilling, så der er gode chancer for et godt salg.

Hvis du ønsker at udstille i Fur Havnegalleri eller blot ønsker mere info, kontakt da:

IngeLise Larsen tlf. 20948817
Preben-ingelise@privat.dk